Uygarlik hanesi

KufaFrontBuchstabenHellBlendeDunkeltAb_klein.jpg

Uygarlik hanesi

Berlin in ilkel ya?am parças? - ayn? KULTURFABRIK-Moabit gibi. Bizde konserler, tiyatro, sinema, e?lenceler, sergiler, k?lavuzluk,masa futbol- ve bargolf turnuvalari, politik tart??malar düzenlenilir bunlara dahil bürünen semt ve mahalle sakinleri ya?am ve ne?e doluinsalar? ile.
Bizde rahat edebilirsiniz. Bizdeki sanat geli?im için zaman ister, tabiiki bu süreçde ele?tirilerde geli?ir - ayn? gazetelerin sanat sayfas?n?n kö?esindeki yaz?lar gibi. Bizlen çal??an gönüllü elemanlarla gurur duyuyoruz. Politikac?lar?n akl?na gelmeden önce biz bu çal??malara
ba?lam??t?k. Gönüllü çal??mam?zdan dolay? binan?n halka yeniden aç?lmas?n? sa?lam?? ve ayakta tutmaktad?r. ?u an çat?m?z?n alt?nda, Lehrter Str. 35`de, dört dernek bulunmaktad?r ve binam?z? renklenmektedirler:

Filmrausch e.V (sinema)
Slaughterhouse konser, parti ve ?enlik haz?rlar ve düzenler
Theaterdock e.V. (tiyatro)
35 Services e.V. binaya ait olan tamirhane (binan?n ve
mahallenin onar?m sa?lar)  Ana dernek olarak KULTURFABRIK-Moabit e.V. ise binan?n koordinatörlü?ünü ve gereken i?lemleri sa?lar ve çözer .
 
Home
Slaughterhouse
Filmrauschpalast
Theaterdock
35 Services
Impressum
RSS